Nabór na stanowisko animatora sportu - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Nabór na stanowisko animatora sportu na obiekcie sportowym Orlik w Rogozinie.
 
Warunki pracy:

Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie zawarta na 7 miesięcy: od 1 kwietnia do 31 października 2024 roku. 

Praca dotyczy obiektu zlokalizowanego na terenie Gminy Radzanowo – kompleks Orlik w Rogozinie. 

Ilość godzin do przepracowania w ciągu miesiąca – ok. 70 godzin. 

Praca w godzinach popołudniowych. W soboty i niedziele praca zamiennie z drugim animatorem. 

Stawka za godzinę: 28,00 zł. brutto

Wymagane kwalifikacje:

  1. Obywatelstwo polskie. 
  2. Ukończone 18 rok życia.
  3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. 
  4. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności Animatora Sportu.
  5. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127 poz.857, ze zmianami) potwierdzone dokumentami tj. m.in. instruktor, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktor sportu (ewentualnie instruktor rekreacji ruchowej).

Wymagane dokumenty:

  1. Podpisany życiorys opatrzony klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz 2135 z późn. zm.);
  2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, tj. instruktora sportu, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego. 
  3. Pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
  4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności animatora sportu. 
  5. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca, ul. Mazowiecka 25 w godzinach urzędowania, tj. od 7:15 do 15:15 w terminie do 22.03.2024 r.

Koperty powinny zawierać adnotację: „Nabór – Animator Orlik”. 

Aplikacje, które wpłyną do po ww. terminie – nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Radzanowie. 

Pozostałe informacji na stronie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rogozinie otwiera się w nowej karcie

 

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość