Zaproszenie na LXI sesję Rady Gminy Radzanowo - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo zawiadamia, że zwołuje LXI sesję Rady Gminy Radzanowo na dzień 20 grudnia 2023 r. o godz. 12:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie ul. Szkolna 3.

Porządek obrad :

 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

4.Dyskusja oraz rozpatrzenie projektu uchwały:

  • a) zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  • b) zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr XLVII/262/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo;
  • c) zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023 nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia  20.12.2022r.;
  • d) w sprawie  przyjęcia: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo;
  • e) w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2024:

przedstawienie głównych założeń budżetu na przyszły rok,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2024,

- odczytanie opinii poszczególnych stałych Komisji Rady Gminy Radzanowo,

- przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta Gminy Radzanowo do projektu uchwały w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2024,

- dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2024,

- głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2024 wraz z ewentualnymi poprawkami.

  • f) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radzanowo;
  • g) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024;

5.Wolne wnioski.

6.Zamknięcie sesji.

                        

                                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              (-) Jolanta Anna Sochacka

 

                                    

                                                       
Zawiadomienie (plik PDF) otwiera sie w nowej karcie

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:


Informujemy, że zgodnie z treścią art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady Rady Gminy Radzanowo są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.radzanowo.pl

Udział w obradach Rady Gminy Radzanowo oznacza akceptację dla utrwalenia swojego wizerunku i głosu.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Radzanowo, ul. Płocka 32 , 09-451 Radzanowo, tel: (0-24) 369 50 10.

Kontakt z inspektorem ochrony danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.

Utrwalone dane, w postaci wizerunku i głosu, będą publicznie dostępne.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Radzanowo.

Dane osobowe przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.

 

Link do transmisji z sesji: https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość