INFORMACJA O KONTROLACH ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439, t.j.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Radzanowo, którzy nie zgłosili jeszcze posiadanego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków o złożenie odpowiedniego druku informacyjnego o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy w Radzanowie oraz na stronie internetowej www.radzanowo.pl w zakładce do pobrania - ochrona środowiska.

Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy Radzanowo, pocztą na adres: Urząd Gminy Radzanowo, ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

Jednocześnie Wójt Gminy Radzanowo informuje, że Urząd Gminy będzie prowadzić kontrole w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Obowiązek ten wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6 ust. 1 cytowanej ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie zawartych umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków również należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wydane przez Wójta Gminy Radzanowo.

Prawidłowe zasady zagospodarowania nieczystości ciekłych określa ww. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a, 3b i art. 6 ust. 1), a także Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Radzanowo.

Niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości ciekłych do rowów, gruntu, zbiorników wodnych, cieków wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki itp. Informuję ponadto, że zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439, t.j.), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

 

 

Wójt Gminy Radzanowo

(-) Piotr Jakubowski

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość