O gminie - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Położenie

Gmina Radzanowo leży na Wysoczyźnie Płockiej, przylegając od zachodu do miasta Płocka. Jest doskonale powiązana komunikacyjnie z Płockiem, chociaż przez jej terytorium przebiega jedynie niewielki odcinek krajowej trasy międzyregionalnej nr 60 (1,3km) i dróg regionalnych nr 567 i nr 568 (razem 19km). Całą resztę stanowią drogi wojewódzkie - 58km i gminne - 76km. Brak jest linii kolejowych.

Łączny obszar gminy liczy 104,32km kw. Przeważają zdecydowanie użytki rolne stanowiące ponad 90 proc. obszaru - 9468 ha. Lasy i grunty leśne stanowią jedynie 215 ha, co stawia gminę w krajowej tabeli zalesienia na samym końcu. Pozostałe grunty, w tym nieużytki, zajmują obszar 719 ha. Ziemie należą do średnio urodzajnych, większość stanowią grunty klasy IV.

Mimo podmiejskiego charakteru osadnictwa gęstość zaludnienia jest tutaj stosunkowo niska - nie przekracza 76 osób/km kw. Ogółem zamieszkuje w gminie 8024 osób (stan na 31.12.2014).

Administracyjnie gmina składa się z 30 sołectw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi obecnie 9,53ha. W rolnictwie przeważa produkcja roślinna i zwierzęca, czemu sprzyjają warunki glebowe. Na niewielką skalę rozwinięte jest miejscowe przetwórstwo rolno-spożywcze, dobrze natomiast handel i usługi. Część gospodarstw rolnych zajmuje się produkcją specjalistyczną (nasiennictwo, warzywnictwo, sadownictwo).

Największe firmy prywatne znajdują się w miejscowościach bezpośrednio przylegających do granic miasta Płocka. W gminie pracują również instytucje obsługi wsi.

W części gminy bezpośrednio graniczącej z miastem Płock rozwija się budownictwo mieszkaniowe.

Przez teren Gminy Radzanowo przebiegać będzie szlak komunikacyjny: skrzyżowanie dróg zjazdowych z nowej przeprawy mostowej i obwodnicy miasta Płocka, co stanowi szansę dla rozwoju obszaru gminy.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość