Wodociągi i kanalizacja - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Ważne informacje

Jesteśmy do Państwa dyspozycji każdego dnia od poniedziałku do piątku w godz.:

- poniedziałek, środa, czwartek: 730 – 1530 

- wtorek: 7:30 – 16:30

- piątek: 8:00 – 15:00

pomożemy Państwu wypełnić niezbędne wnioski, wyjaśnimy wątpliwości:

 • załatwienie formalności związanych z przyłączeniem nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, uzgodnienie dokumentacji projektowej budowy przyłącza, podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków tel. (24) 369-50-12 lub pocztą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w sprawie rozliczeń wod.-kan., tel. (24) 369-50-21lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

inkasent: tel. 502 833 308

Każdego dnia przez całą dobę czynne są telefony alarmowe (w sprawach awarii na sieciach wod.-kan):

Nowe ceny za wodę i ścieki

W styczniu 2018r. na podstawie nowelizacji  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) ustanowiono nowy organ regulujący opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Rolą Wód Polskich – jako organu regulującego te opłaty – jest nadzór nad wysokością cen i stawek opłat, tak aby były one racjonalne i uzasadnione wyłącznie niezbędnymi kosztami ponoszonymi przez przedsiębiorstwo wod.-kan, a co za tym idzie ochrona obywateli przed nieuzasadnionymi podwyżkami.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzją z dnia 13.05.2021r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzanowo na okres 3 lat. Taryfa weszła w życie z dniem 14.06.2021r.

Duża rozpiętość cen wynika z wielu powodów. Jednym z nich jest liczba przyłączonych użytkowników sieci. Im jest ich mniej, tym opłata za utrzymanie jej jest wyższa, ponieważ koszty rozłożone są na mniejszą liczbę odbiorców. Dlatego też zachęcamy mieszkańców Gminy, aby tam gdzie istnieje możliwość, przyłączali się do istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

 

Woda dostarczana Naszym mieszkańcom jest regularnie badana przez akredytowane laboratorium. Woda ta spełnia wymagania jakościowe określone w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Poniżej znajduje się skan informacji Państwowego Inspektora Sanitarnego stwierdzającego przydatność wody do spożycia przez ludzi:

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że woda dostarczana Naszym mieszkańcom jest wodą średnio twardą (twardość wody zawiera się w przedziale 270-310 mg CaCO3).

Na terenie Gminy Radzanowo funkcjonują 3 Stacje Uzdatniania Wody (SUW): w miejscowości Juryszewo, Radzanowo Dębniki i Ciółkówko. Na każdej ze stacji znajdują się po 2 pompy głębinowe, które pobierają wodę podziemną a następnie kierują ją do budynku SUW, gdzie woda ta poddawana jest tam procesom napowietrzania i filtracji (odżelazianie i odmanganianie) oraz dezynfekcji.

Ze Stację Uzdatniana Wody w miejscowości Juryszewo zaopatrywane w wodę są następujące miejscowości:

 • Białkowo
 • Brochocin
 • Brochocinek
 • Chomętowo
 • Dźwierzno
 • Juryszewo
 • Kostrogaj
 • Nowe Boryszewo (część miejscowości (wzdłuż ul. Boryszewskiej do rzeki Rosicy oraz wzdłuż drogi wewnętrznej łączącej ul. Boryszewską z dr wojewódzką 567) zasilana jest w wodę przez „Wodociągi Płockie”)
 • Rogozino
 • Stare Boryszewo
 • Stróżewko
 • Wodzymin

Ze Stację Uzdatniana Wody w miejscowości Radzanowo Dębniki zaopatrywane w wodę są następujące miejscowości:

 • Chełstowo
 • Kosino
 • Łoniewo
 • Radzanowo
 • Radzanowo Dębniki
 • Radzanowo Lasocin
 • Szczytno
 • Woźniki
 • Wólka

Ze Stację Uzdatniania Wody w miejscowości Ciółkówko zaopatrywane w wodę są następujące miejscowości:

 • Ciółkowo
 • Ciółkówko
 • Czerniewo
 • Męczenino
 • Ślepkowo Królewskie
 • Ślepkowo Szlacheckie
 • Śniegocin
 • Trębin
 • Woźniki Paklewy

Gmina posiada również możliwości techniczne umożliwiające, w momencie awarii jednej ze SUW, dostarczenie wody do danej miejscowości z innej Stacji.

Rozliczenia za usługi świadczone przez Gminę Radzanowo dokonywane są na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody, przyjmując średnio dwumiesięczny okres obrachunkowy. Dopuszcza się dokonanie odczytu i wystawienia faktury wcześniej lub później do 30 dni w stosunku do przyjętego okresu rozliczeniowego.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w przypadku ich braku, ilość odprowadzonych ścieków, ustala się jako równą ilości wody pobranej ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza (tzw. podlicznik) zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Usługobiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę/odprowadzone ścieki w terminie wskazanym na fakturze VAT. Za opóźnienie w zapłacie należności naliczane są odsetki ustawowe.

W przypadku nie uiszczenia należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, przedsiębiorstwo wod.-kan. może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne (art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

W przypadku nie dokonania odczytu i nie wystawienia faktury przez inkasenta w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od poprzedniego odczytu, Usługobiorca zobowiązany jest zgłosić się do biura Usługodawcy (Gminy Radzanowo) celem dokonania odczytu wodomierza głównego oraz wystawienia faktury za pobraną wodę.

 

Formy płatności:

Należność za dostarczoną wodę/ odprowadzone ścieki można dokonać:

 • przelewem bankowym na indywidualny numer rachunku bankowego podany na fakturze:

Odbiorca: Gmina Radzanowo, ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo

Konto bankowe: 64 9042 1013 0130 0231 2000 0010
BS Mazowsze w Płocku O/Radzanowo

W tytule należy podać numer faktury

 • gotówką w urzędzie pocztowym lub banku na podany wyżej rachunek bankowy.

Komunikaty

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość